ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες ​στις ανάγκες των εντολέων μας

Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσκολίες και μεγάλες καθυστερήσεις στον τομέα της είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. Σε κάθε όμως περίπτωση, η ανωτέρω διαπίστωση δεν πρέπει να αποτελέσει λόγο μη δικαστικής διεκδίκησής τους, δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται με τον κίνδυνο ολοκληρωτικής απώλειας του δικαιώματος.

Η έγκαιρη δικαστική διεκδίκηση χρηματικής απαίτησης, ανάλογα με την αιτία, έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης, η οποία αφού τελεσιδικήσει έχει ισχύ για 20 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος για 20 έτη έχει τίτλο εκτελεστό, ο οποίος του επιτρέπει (για το ίδιο χρονικό διάστημα) αφενός να μη χάσει το δικαίωμά του και αφετέρου του δίδει τη δυνατότητα είσπραξης - ικανοποίησης. Αντίθετα, η μη έγκαιρη δικαστική διεκδίκηση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια (παραγραφή) του δικαιώματος και, κατά συνέπεια, την αδυναμία είσπραξης της χρηματικής απαίτησης στο μέλλον.

Το γραφείο μας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον τομέα της διεκδίκησης και είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία (τραπεζικές επιταγές, συμβάσεις πώλησης, μισθώσεις, συναλλαγματικές, δάνεια, αδικοπραξίες, κ.λπ.), παρέχει, με συνέπεια, ολοκληρωμένες υπηρεσίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εντολέων μας. Ταυτόχρονα, το γραφείο μας προσφέρει κατάλληλες νομικές υπηρεσίες σε όποιον καλείται να αμυνθεί έναντι διεκδίκησης χρηματικών απαιτήσεων με αγωγές και διαταγές πληρωμής, όπως και την επιβολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών στην περιουσία του.