ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Με σεβασμό στον άνθρωπο & σοβαρότητα…

Οι υποθέσεις που ανήκουν στο χώρο του Οικογενειακού Δικαίου απαιτούν σοβαρό και λεπτό χειρισμό. Οι προσωπικού και οικογενειακού χαρακτήρα σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων προσδίδουν στις υποθέσεις αυτές μία ιδιάζουσα μορφή, την οποία πρέπει να σεβαστεί ο δικηγόρος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του προσφεύγοντος σε αυτόν. Οι εντάσεις και οι διενέξεις που συχνά αναπτύσσονται μεταξύ των συζύγων, πριν και μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης τους, είναι κυρίως η αιτία που καθιστούν το αντικείμενο αυτό για ένα δικηγόρο απαιτητικό και δύσκολο.

Η διαχείριση των πολλών προβλημάτων που ενδεχομένως αναφύονται υπό τις περιστάσεις αυτές θα πρέπει να έχει στόχο τη διευθέτηση των εννόμων σχέσεων με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος των αντιδίκων και των τέκνων τους, τα οποία αναπόφευκτα πλήττονται από αυτές τις διαφορές.